Zásady ochrany osobních údajů

1. Přehled ochrany údajů

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, na jejichž základě vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených pod tímto textem.

Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?
Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje najdete v části "Informace o správci" v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Jak shromažďujeme vaše údaje?
Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány tím, že nám je poskytnete. Může jít například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile navštívíte tyto webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?
Některé údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?
Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli do budoucna odvolat. Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

K tomu a k dalším otázkám týkajícím se ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Analytické nástroje a nástroje od poskytovatelů, kteří jsou třetí stranou

Když navštívíte tyto webové stránky, vaše chování při surfování může být statisticky vyhodnoceno. K tomu slouží především tzv. analytické programy.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

2. Hosting

Externí hosting

Tyto webové stránky hostuje externí poskytovatel služeb (hostitel). Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech hostitele. Může se jednat především o IP adresy, žádosti o kontakt, metadata a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Hostitel je používán za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Náš hostitel bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností a bude se řídit našimi pokyny ohledně těchto údajů.

Uzavření smlouvy o zadání zpracování
Abychom zajistili zpracování v souladu s ochranou údajů, uzavřeli jsme s naším hostitelem smlouvu o zadání zpracování.

3. Obecné poznámky a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, na jejichž základě vás lze osobně identifikovat. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětlují také, jak a za jakým účelem se to děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka ke správci

Správcem odpovědným za zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

TRAPA GmbH
Uferstraße 23
4801 Traunkirchen
Rakousko
Telefon: +43 (0) 7617 3227-0
E-Mail: info(xmsAt)trapa(xmsDot)at

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Doba uchovávání

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedena konkrétnější doba uchovávání, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud neodpadne účel jejich zpracování. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. lhůty pro uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v posledně uvedeném případě dojde k výmazu poté, co tyto důvody pominou.

Poznámka k předávání údajů do USA a dalších třetích zemí

Mimo jiné používáme nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou zabezpečeny podle zákona o ochraně osobních údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přeneseny do těchto třetích zemí a tam zpracovány. Rádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké společnosti jsou povinny předávat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu jako subjekt údajů mohli podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že orgány USA (např. tajné služby) mohou vaše údaje zpracovávat, analyzovat a trvale ukládat na serverech USA za účelem sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR)

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO PRO URČENÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBU PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, ZA ÚČELEM TAKOVÉHO MARKETINGU, COŽ ZAHRNUJE I PROFILOVÁNÍ V ROZSAHU, V JAKÉM SOUVISÍ S TAKOVÝM PŘÍMÝM MARKETINGEM. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NÁSLEDNĚ POUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právo podat stížnost existuje, aniž jsou dotčeny jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, abychom vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL resp. TLS

Tyto stránky používají šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo poptávky, které nám jako provozovateli stránek zasíláte. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

Šifrované platební transakce na těchto webových stránkách

Pokud existuje povinnost poskytnout nám vaše platební údaje (např. číslo účtu pro povolení inkasa) po uzavření smlouvy za úhradu, jsou tyto údaje nutné pro zpracování platby.

Platební transakce prostřednictvím obvyklých platebních prostředků (Visa/MasterCard, přímé inkaso) probíhají výhradně prostřednictvím šifrovaného spojení SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Díky šifrované komunikaci nemohou platební údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.

Informace, výmaz a oprava

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. K tomu a k dalším otázkám týkajícím se osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybníte správnost námi uložených osobních údajů, obvykle potřebujeme čas na prozkoumání. Po dobu trvání prozkoumání máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud zpracování vašich osobních údajů bylo/je nezákonné, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů namísto jejich výmazu.
  • Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, je třeba najít rovnováhu mezi vašimi a našimi zájmy. Dokud není určeno, čí zájmy převažují, máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Námitka proti reklamním e-mailům

Tímto nesouhlasíme s používáním kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti k umístění impressa k zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé těchto webových stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například nevyžádanými e-maily.

4. Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Cookies

Otevřít nastavení cookies

Naše internetové stránky používají tzv. "cookies". Soubory cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení. Jsou buď uloženy dočasně po dobu trvání relace (dočasné soubory cookies), nebo trvale (trvalé soubory cookie) ve vašem koncovém zařízení. Dočasné soubory cookies se automaticky vymažou po skončení vaší návštěvy. Trvalé soubory cookies zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami neodstraníte nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč.

V některých případech mohou být při návštěvě našich webových stránek ve vašem zařízení uloženy také soubory cookies třetích stran (Third-Party-Cookies). Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby společnosti třetí strany (např. soubory cookies pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookies mají různé funkce. Mnohé soubory cookies jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nemohly fungovat (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookies se používají k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Soubory cookies, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace (nezbytné soubory cookies) nebo k zajištění určitých funkcí, které jste si vyžádali (funkční soubory cookies, např. pro funkci nákupního košíku), nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookies pro měření návštěvnosti webu), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookies za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookies, jsou dané soubory cookies ukládány výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookies a povolili soubory cookies pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookies pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookies při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookies deaktivovány, může dojít k omezení funkčnosti těchto webových stránek.

Pokud jsou soubory cookies používány společnostmi třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom informovat zvlášť v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a v případě potřeby si vyžádáme váš souhlas.

Soubory protokolu serveru

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

  • typ a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • URL referrer
  • název hostitele přistupujícího počítače
  • čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tyto údaje nejsou sloučeny s jinými zdroji dat.

Tyto údaje jsou shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek - za tímto účelem musí být zaznamenávány soubory protokolu serveru.

Žádost e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude vaše žádost včetně všech osobních údajů (jméno, dotaz) uložena a zpracována za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných žádostí (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud byl vyžádán.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména zákonné lhůty pro uchovávání - zůstávají nedotčena.

Registrace na těchto webových stránkách

Na těchto webových stránkách se můžete zaregistrovat a využívat další funkce webu. K tomu zadané údaje používáme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné údaje požadované při registraci je třeba uvést v plném rozsahu. V opačném případě registraci zamítneme.

V případě důležitých změn, například rozsahu nabídky nebo technicky nezbytných změn, využijeme e-mailovou adresu uvedenou při registraci, abychom vás tímto způsobem informovali.

Údaje zadané při registraci jsou zpracovávány za účelem realizace uživatelského vztahu založeného registrací a v případě potřeby za účelem uzavření dalších smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR).

Údaje shromážděné během registrace budou u nás uloženy po dobu, po kterou budete na těchto webových stránkách zaregistrováni, a poté budou vymazány. Zákonem stanovené doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

5. Analytické nástroje a reklama

Google Tag Manager

Používáme Google Tag Manager. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Tag Manager je nástroj, který můžeme použít k integraci nástrojů pro sledování nebo statistiky a dalších technologií na našich webových stránkách. Samotný Google Tag Manager nevytváří žádné uživatelské profily, neukládá žádné soubory cookies a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Slouží pouze ke správě a zobrazení nástrojů, které jsou do něj integrovány. Google Tag Manager však zaznamenává vaši IP adresu, která může být rovněž předána mateřské společnosti Google ve Spojených státech.

adresu, která může být rovněž předána mateřské společnosti Google ve Spojených státech. Google Tag Manager je používán na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na rychlé a nekomplikované integraci a správě různých nástrojů na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Provozovatel webových stránek získává různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránek, délka návštěvy, používané operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje může společnost Google shrnout do profilu, který je přiřazen příslušnému uživateli nebo jeho koncovému zařízení.

Pomocí služby Google Analytics můžeme mimo jiné zaznamenávat vaše pohyby myší, rolování a kliknutí. Služba Google Analytics také využívá různé přístupy modelování k doplnění shromážděných datových záznamů a k analýze dat používá technologie strojového učení.

Služba Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo otisk zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání těchto webových stránek se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Tento analytický nástroj se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonymizace IP
Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. V důsledku toho bude vaše IP adresa před odesláním do USA zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k analýze vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Plugin prohlížeče
Shromažďování a zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Další informace o tom, jak služba Google Analytics nakládá s údaji uživatelů, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Zadání zpracování údajů
Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zadání zpracování údajů a při používání služby Google Analytics plně uplatňujeme přísné požadavky rakouských úřadů na ochranu údajů.

Demografické údaje v Google Analytics
Tyto webové stránky využívají funkci "demografické údaje" v Google Analytics, aby mohly návštěvníkům webových stránek zobrazovat vhodné reklamy v rámci reklamní sítě Google. To umožňuje vytvářet přehledy obsahující informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tyto údaje pocházejí z reklamy založené na zájmu společnosti Google a z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů službou Google Analytics, jak je popsáno v části "Námitka proti shromažďování údajů".

Google Analytics E-Commerce-Tracking
Tyto webové stránky používají funkci "Sledování elektronického obchodu" služby Google Analytics. Pomocí Sledování elektronického obchodu může provozovatel webových stránek analyzovat nákupní chování návštěvníků webových stránek a zlepšit tak své online marketingové kampaně. Zaznamenávají se informace, jako jsou uskutečněné objednávky, průměrné hodnoty objednávek, náklady na dopravu a doba od zobrazení do zakoupení produktu. Tyto údaje může společnost Google shrnout pod ID transakce, které je přiřazeno příslušnému uživateli nebo jeho zařízení.

Doba uložení
Údaje uložené společností Google na úrovni uživatele a události, které jsou spojeny se soubory cookie, identifikací uživatele (např. User ID) nebo reklamními ID (např. soubory cookie DoubleClick, reklamní ID Androidu), jsou po 2 měsících anonymizovány nebo odstraněny. Podrobnosti naleznete pod následujícím odkazem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196.

Google Conversion-Tracking

Tyto webové stránky používají Google Conversion-Tracking. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pomocí Google Conversion-Tracking můžeme my i společnost Google rozpoznat, zda uživatel provedl určité akce. Můžeme například analyzovat, na která tlačítka na našich webových stránkách se kliká jak často a které produkty se prohlížejí nebo nakupují obzvláště často. Tyto informace se používají k vytváření statistik konverzí. Zjišťujeme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy a jaké akce provedli. Neobdržíme žádné informace, na jejichž základě bychom mohli uživatele osobně identifikovat. Společnost Google sama používá soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání pro účely identifikace.

Používání Google Conversion-Tracking je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o Google Conversion-Tracking najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy

6. Newsletter

Údaje o newsletteru

Pokud chcete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další údaje se neshromažďují nebo se shromažďují pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Údaje zadané v registračním formuláři pro zasílání newsletteru jsou zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Svůj souhlas s uchováváním údajů, e-mailové adresy a jejím používáním pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu "odhlásit odběr" v newsletteru. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává zrušením nedotčena.

Údaje, které nám poskytnete za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budou námi nebo poskytovatelem služby newsletter uchovávány do doby, než se z odběru newsletteru odhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru nebo po zániku účelu budou ze seznamu pro rozesílání newsletteru vymazány. Vyhrazujeme si právo vymazat nebo zablokovat e-mailové adresy z našeho seznamu pro rozesílání newsletteru podle vlastního uvážení v rámci našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Poté, co se odhlásíte ze seznamu pro rozesílání newsletteru, může být vaše e-mailová adresa námi nebo poskytovatelem služby newsletter uložena na černou listinu, aby se zabránilo budoucímu zasílání e-mailů. Údaje z černé listiny se používají pouze k tomuto účelu a nejsou spojovány s jinými údaji. Slouží to jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Ukládání na černou listinu není časově omezeno. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převáží nad naším oprávněným zájmem.

7. Pluginy a nástroje

Google Web Fonts (lokální hosting)

Tyto stránky používají tzv. Web Fonts (webová písma) poskytovaná společností Google pro standardizované zobrazení písem. Písma Google jsou nainstalována lokálně. Připojení k serverům Google se neuskuteční.

Další informace o webových písmech Google najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy.

Font Awesome (lokální hosting)

Tento web používá pro standardizované zobrazení písem sadu Font Awesome. Font Awesome je nainstalována lokálně. K připojení k serverům společnosti Fonticons, Inc. nedochází.

Další informace o Font Awesome naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro Font Awesome na adrese: https://fontawesome.com/privacy.

Google Maps

Tento web používá mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Chcete-li používat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Provozovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv. Pokud je služba Google Maps aktivována, může společnost Google používat Google Web Fonts za účelem standardizace zobrazení písem. Při vyvolání Google Maps prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazily správně.

Google Maps používáme v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro snadné nalezení míst, která uvádíme na webových stránkách. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy.

8. eCommerce a poskytovatelé platebních služeb

Zpracování údajů (údaje o zákaznících a smlouvách)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném pro vznik, obsah nebo změnu právního vztahu (údaje o stavech). Děje se tak na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání těchto webových stránek (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, který je nezbytný k tomu, aby se uživateli umožnilo využívání služby nebo vyúčtování.

Shromážděné údaje o zákaznících budou po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu vymazány. Zákonem stanovené doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Předávání údajů při uzavírání smlouvy pro internetové obchody, prodejce a zasílání zboží

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné v souvislosti se zpracováním smlouvy, například společnostem pověřeným dodáním zboží nebo úvěrové instituci pověřené zpracováním plateb. Další předávání údajů se neuskuteční nebo se uskuteční pouze tehdy, pokud jste s předáváním výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předány třetím stranám, například pro reklamní účely.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Předávání údajů při uzavření smlouvy pro služby a digitální obsahy

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné v souvislosti se zpracováním smlouvy, například úvěrové instituci pověřené zpracováním plateb.

Další předávání údajů se neuskuteční nebo se uskuteční pouze tehdy, pokud jste s předáváním výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předány třetím stranám, například pro reklamní účely.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Platební služby

Na našich webových stránkách integrujeme platební služby třetích stran. Když u nás provedete nákup, vaše platební údaje (např. jméno, částka k úhradě, údaje o účtu, číslo kreditní karty) jsou zpracovány poskytovatelem platebních služeb za účelem zpracování platby. Na tyto transakce se vztahují příslušná smluvní ustanovení a ustanovení o ochraně údajů příslušných poskytovatelů. Poskytovatelé platebních služeb jsou využíváni na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (zpracování smlouvy) a v zájmu hladkého, pohodlného a bezpečného platebního procesu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Pokud je pro určité úkony vyžadován váš souhlas, je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoli do budoucna odvolat.

Na těchto webových stránkách používáme následující platební služby / poskytovatele platebních služeb:

hobex

Poskytovatelem této platební služby je společnost hobex AG, Josef-Brandstätter-Straße 2b, 5020 Salzburg, Rakousko (dále jen "hobex"). Pomocí služby hobex můžeme na naše webové stránky integrovat různé platební metody.

Podrobnosti najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti hobex: https://www.hobex.at/datenschutz.

Go to top